Nedostatek vody: Celosvětové obavy jsou vysoké, ale mnozí nechtějí jednat, dokud se jich problém osobně nedotkne.

Průzkum GROHE / YouGov o nedostatku vody

Čtvrtina světové populace se každoročně potýká s extrémním nedostatkem vody, a svět tak v současnosti čelí bezprecedentní vodní krizi*. Narušení dodávek vody jen v letošním roce přinutilo země jako Francie, Španělsko a USA zavést omezení, včetně omezení využívání vody v zemědělství nebo dodávek vody v cisternách či lahvích, protože místní zdroje jednoduše nestačí.  

Mezinárodní reprezentativní průzkum iniciovaný společností GROHE ukazuje, že lidé očekávají, že se tento nedostatek v blízké budoucnosti ještě zhorší: Zatímco téměř čtvrtina respondentů (24 %) je již dnes osobně postižena nedostatkem vody, více než polovina (51 %) očekává, že bude postižena v příštích deseti letech. Ukazuje se také, že osobní dopad nedostatku vody je klíčovým faktorem, který ovlivňuje ochotu lidí změnit své spotřební chování: 74 % respondentů by změnilo způsob, jakým využívají vodu, kdyby v jejich zemi nastal její nedostatek. Studie však také ukazuje, že navzdory téměř každodenním zprávám o vodní krizi mnoho lidí na problém stále nebere ohled: 30 % by nezměnilo způsob spotřeby vody, ani kdyby došlo k zákonem požadovanému omezení spotřeby vody. 

Při provádění průzkumu, který navazuje na podobnou studii z roku 2022, se společnost YouGov ptala více než 7 200 lidí z Belgie, Francie, Německa, Maroka, Nizozemska, Spojených arabských emirátů a USA na jejich povědomí o nedostatku vody a na jejich sprchovací návyky.

Celých 7 z 10 respondentů se obává, že se kvůli zhoršujícím se zásobám vody zvýší náklady na vodu a potraviny.

Zkoumané země mají společné to, že jejich občané očekávají zhoršení vodní krize, ale mezinárodní srovnání ukazuje některé pozoruhodné rozdíly: Zatímco v Nizozemsku se lidé cítí nejméně postiženi již nyní (4 %), jsou nejvíce přesvědčeni, že stres způsobený nedostatkem vody bude mít v příštích pěti letech dopad na jejich osobní náklady na vodu (75 %) a potraviny (74 %). V mezinárodním měřítku se téměř dvě třetiny (65 %)** obávají, že se tyto náklady v příštích pěti letech zvýší v důsledku zhoršení zásobování vodou. Více než dva ze tří respondentů jsou ochotni snížit spotřebu vody, pokud se zvýší cena vody nebo energie: Studie současně dokazuje, že osobní dopad nedostatku vody je klíčovým faktorem, který ovlivňuje ochotu lidí změnit své spotřební chování:

Většina respondentů vnímá, že změna chování, jako je například kratší sprchování, znamená velký rozdíl.

Lidé, kteří se rozhodli pro sprchu vybavenou termostatem, šetří vodu několika způsoby. Obavy z osobního dopadu jsou sice rozšířené, ale lidé vidí možnosti, jak něco změnit na individuální úrovni. Většina (64 %)*** se domnívá, že snížení spotřeby vody v domácnosti má pozitivní vliv na životní prostředí. Tuto motivaci k individuálním krokům podporuje i skutečnost, že změny ve sprchovacích návycích – zjištěné v průzkumu společností GROHE a YouGov v roce 2022 v souvislosti s energetickou krizí – ve většině případů pokračují nebo jsou rozšířenější i v roce 2023.  

Například v Německu před rokem 51 % respondentů uvedlo, že změnilo své sprchovací návyky, letos to bylo 57 %. V mezinárodním měřítku 65 % respondentů uvedlo, že již změnili své sprchovací návyky nebo se k tomu chystají. Zajímavé je, že lidé mají tendenci používat různé strategie: V Nizozemsku a Maroku se téměř třetina (32 %) sprchuje méně často, největší podíl respondentů ve Francii se sprchuje kratší dobu (32 %) a ve Spojených arabských emirátech se sprchuje při nižší teplotě více respondentů (23 %) než na kterémkoli jiném sledovaném trhu.

Studie identifikuje nevyužitý potenciál pro efektivnější využívání vody

Naše produktové portfolio musí být stejně rozmanité, jako jsou naši zákazníci. Co se týče funkčnosti, ale také udržitelnosti. Zatímco průzkum zjistil, že existuje vysoká úroveň povědomí o nedostatku vody a jeho možných negativních dopadech, stejně jako o změnách chování, poptávka lidí po dalších znalostech o tom, jak bojovat s vodní krizí, je zarážející: Celkem 47 % respondentů uvedlo, že nemá dostatek informací o tom, jak šetřit vodou v každodenním životě. Lepší informovanost si přejí zejména účastníci v Maroku (60 %), Spojených arabských emirátech (53 %) a Francii (51 %), tedy v zemích, kde se respondenti již nyní cítí být nejvíce postiženi nedostatkem vody.  

GROHE Everstream: Budoucnost udržitelného sprchování

Současně 38 % všech dotázaných již instalovalo do svých koupelen produkty šetřící vodu a energii a dalších 24 % to plánuje, ale téměř třetina (27 %) uvedla, že dosud neví o žádných výrobcích nebo zařízeních, které by jim pomohly snížit spotřebu vody. Tato zjištění podtrhují význam informování lidí o technologických řešeních, která mohou pomoci omezit spotřebu vody, aniž by bylo nutné měnit chování, což je skutečnost, o kterou se společnost GROHE dlouhodobě snaží zvyšovat povědomí. To ukazuje na nevyužitý potenciál pro další úspory zdrojů: Zlepšení znalostí o technologiích a řešeních účinně využívajících zdroje může být základem místních a národních strategií pro snížení spotřeby zdrojů a přizpůsobení se omezeným zásobám vody.

Zjistěte více o udržitelnosti ve společnosti GROHE

Metodika:
Společnost GROHE zadala reprezentativní průzkum společnosti YouGov v sedmi zemích (Belgie, Francie, Německo, Maroko, Nizozemsko, Spojené arabské emiráty, USA). Průzkum probíhal od 8. září do 26. září 2023 a zúčastnilo se ho celkem 7 258 osob.

* Institut světových zdrojů: Akvadukt 4.0: Aktualizované globální ukazatele vodních rizik relevantní pro rozhodování (srpen 2023). Zdroj: https://www.wri.org/research/aqueduct-40-updated-decision-relevant-global-water-risk-indicators
** Výsledek pro 5 ze 7 zemí, nezjišťováno ve Francii a Belgii.
*** Výsledek pro 6 ze 7 zemí, v USA se průzkum neprováděl.